Projekt

Slussen Skeppsbrokajen

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Uppdragsgivare

Skanska

Stenläggning av smågatsten i Slussen

Plats:
Skeppsbrokajen, Stockholm

Utförande:
Hösten 2022

Linkedin
Instagram
Facebook

Hjärtat av Stockholm kläs i smågatsten

I hjärtat av Stockholm pågår just nu den utmanande uppgiften att återuppbygga en av stadens viktigaste passager och knutpunkter – Slussen. När projektet är avslutat kommer den nya anläggningen att vara en klimatanpassad, hållbar och självklar mötesplats i ett sekel framöver. Här har stora ytor utsmyckats med bland annat smågatsten och granithällar.

Slussen är en levande anläggning som behöver uppdateras och omkonstrueras regelbundet för att möta tidens behov. Delar av området har historiskt sett alltid varit stenbelagda. Vid de större ombyggnationer Slussen genomgått har man återanvänt stenmaterial från anläggningen – och det har man även kunnat göra nu. Under hösten har våra stentekniker belagt 830m² med återbrukad smågatsten vid Skeppsbrokajen. Natursten får en vacker patina ju äldre stenen blir och det gör det oslagbart i fråga om livslängd. Valet av material gör också att den nya Slussen kommer att knyta an på ett naturligt sätt till den omkringliggande miljön.

Tidlös natursten

Att använda olika former och variationer av sten har varit en av ambitionerna i detta komplexa projekt. Grundidén för de material som används är att skapa en helhet där materialen återkommer i flera gestaltningar. Natursten, i form av granit, används som bas i stenläggningsarbeten. Resultatet ska vara tidlöst för att smälta in i den kulturhistoriska närmiljön, inte minst Gamla stan.

Medarbetare går på yta av smågatsten

Kontraster för en säkrare miljö

Antalet gående och cyklister som passerar Slussen varje dag väntas att vara fördubblat år 2030. Att uppmuntra och förenkla möjligheten att ta sig fram med cykel och till fots har varit viktigt i planeringen. I den nya Slussen ges det mer utrymme för gående och cyklister än för bilar. Och för att miljön ska bli så trygg och säker som möjligt har stråken separerats med hjälp av att skapa kontraster mellan granithällar och smågatsten. Det ställer höga krav på noggrannhet i utförandet. Tydliga linjer måste upprätthållas och de färdiga ytorna ska vara helt släta och jämna.

Ett hållbarhetsprojekt

I dubbel bemärkelse! Förutom att stora mängder av natursten har kunnat återbrukas i de nya stenläggningarna rustas den nya anläggningen för framtiden. Globalt stigande havsytor och en ökning av nederbörd utgör en stor översvämningsrisk i områden runt Mälaren. Slussanläggningen som revs för några år sedan kunde inte tillmötesgå dagens och framtidens klimat. En översvämning skulle innebära stora konsekvenser. Vi är stolta över att få medverka i ett projekt där klimatanpassning är högt prioriterat.

Tusentals kvadratmeter av Stenteknik

Under år 2020 var Stenteknik en av de stora underentreprenörerna på plats för att utsmycka stora ytor med smågatsten och hällar av granit. Även då med Skanska som uppdragsgivare. Stenteknik står för 7000m² av stenläggningsarbetet.

Samtliga foton av: Lennart Johanson, Stockholms stad

Citattecken

Tydliga linjer måste upprätthållas. De färdiga ytorna ska vara helt släta och jämna.