Projekt

Vikenförbindelsen

Stenläggning utmed väg

Uppdragsgivare

Infrakraft

Stenläggning utmed väg

Plats:
Viken , Karlstad

Utförande:
2021 – 2022

Linkedin
Instagram
Facebook

Vikenförbindelsen

Attraktiv och förenklad framkomlighet för cyklister och fotgängare är en prioriterad åtgärd när Vikenförbindelsen blir verklighet i Karlstad. Dessutom ska trafikflödet förbättras för blåljustrafik, bilister och kollektivtrafik.

Projektet är en förutsättning för en fungerande framkomlighet i stadsmiljön. Här har Astrimant varit delaktiga i flera kilometer av kantsten, dekorativa rondeller, långa sträckor med smågatsten och dränerande lösningar för uppsamling av dagvatten.

Trafikerade miljöer

Den stora utmaningen med projektet är den höga strömningen av trafik. Vikenförbindelsen är en prioriterad utryckningsväg i Karlstad vilket gör att man inte kan stänga av trafik under pågående etapper. Vid Klaraborgsbron ligger Karlstads mest trafikerade korsning och denna stängdes av under två intensiva arbetshelger. Under helg två sattes 300 meter kantsten och 250 kvadratmeter gatsten på 18 timmar.

Kantsten intill infiltrationsanordning

Dekorativa och smarta lösningar

En ambition med projektet har varit att göra det enklare för cykel- och gångtrafikanter att ta sig fram tryggt och smidigt. Utmed Sjömansgatan har vi i mitten av cykel- och gångvägen lagt två rader av storgatsten för att separera trafikanterna. Det är ett tydligt sätt att åtskilja de båda fälten. Dessutom fyller det en dekorativ funktion. De biltrafikerade körfälten har separerats till tre åtskilda filer där det mittersta ägnats åt busstrafik. Karlstad rustar även upp för framtidens klimat och därför har man anlagt översvämningsskydd utmed Sjömansgatan.

Återbruk

I flera av rondellerna har våra stentekniker belagt ytorna med restmaterialet från lokalt sprängda berg. Även murarna är återbrukade. Våra stentekniker kilade och klöv dem på höjden vilket innebar att vi fick fram 110 meter mur av de 55 som fanns. Vi har även återanvänt närmare 80 meter vid Vikenrondellen. Dessutom har vi kunnat återbruka cirka 300 kvadratmeter begagnad smågatsten. Vikten av återbrukat material är just nu uppe i cirka 180 ton.

Genomtänkta hållbarhetslösningar är en viktig aspekt i stadsplanering idag – och stenen i sig är ett naturmaterial. Men att undvika transporter är ett sätt att göra det ännu mer hållbart.

Citattecken

Vikten av återbrukat material är just nu uppe i cirka 80 ton.