Aktuellt

Dränerande beläggning för grundvatten av god kvalitet

Vatten från en kran

August 31, 2022

Emma Arvidsson

Färre gröna ytor och fler hårdgjorda, förtätade ytor gör att vattnets naturliga kretslopp – den hydrologiska cykeln – förändras. Grundvattenbildningen i städerna minskar och livet för växter och djur får nya förutsättningar.

I Sverige arbetar vi för 16 miljömål som visar vägen mot en hållbar utveckling – ett av dem är grundvatten av god kvalitet. När riksdagen definierar miljömålet syftar man på att vårt grundvatten ska ge en hållbar och säker dricksvattenförsörjning samt bidra till att livsmiljön för växter och djur i sjöar och vattendrag är god. Men är det möjligt att nå målet med de förutsättningar vi har idag?

Grundvatten – förutsättning för vattenförsörjning

Vår tillgång till kranvatten utgörs till stor del av grundvatten. Det är det vatten som blir stående om du gräver djupt i marken. En stor del av Sveriges grundvatten uppnår inte den miljökvalitet som önskas.

Hur bildas grundvatten?

Grundvatten bildas när regn- och smältvatten silas ned genom markytan och fyller hålrum under jorden. Innan vattnet når grundvattenytan, filtreras och renas vattnet naturligt. Nivåerna av grundvatten brukar vara som högst under våren efter snösmältning. Därefter sjunker grundvattnet under sommarmånaderna när nederbörden till störst del avdunstar och ger näring till växter. Om grundvattennivåerna uppmäts vara höga under våren är det ett gott utgångsläge för att vattenbrist inte ska uppstå under sommaren.

Det hydrologiska kretsloppet
Det hydrologiska kretsloppet.

Kan vattnet ta slut?

Nej, det finns gott om vatten! Sverige har gynnsamma förutsättningar för vattenförsörjning enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Däremot kan överanvändning av vatten framför allt under sommarperioden leda till försämrad kvalitet på dricksvattnet. Det gäller särskilt i våra kustområden. De pågående klimatförändringarna förändrar det hydrologiska kretsloppet när högre temperaturer leder till nya avdunstnings- och nederbördsmönster. Mängden grundvatten som bildas kommer att påverkas av förändrade temperaturer och nederbörd.

Grundvatten i urbana miljöer

En miljö som till störst del utgörs av hårdgjorda, förtätade ytor minskar möjligheterna för nederbörd att naturligt kunna infiltreras genom marken. Mängden vatten som tillfälligt befinner sig på ytan ökar i regel där beläggningen är förtätad. Avrinningen som uppstår ökar risken för att vattenledningarnas kapacitet ska överskridas – vilket leder till översvämning. Där hårdgjorda ytor hindrar vattnet från infiltration finns det även en risk för att vattnet förorenas. Trafik är en av de i särklass största orsakerna till att man hittar föroreningar i vårt dagvatten. Bland annat detta bidrar till att stora delar av Sveriges grundvatten inte uppnår önskad kvalitet.

Naturlig vatteninfiltration i olika miljöer
Vatten som naturligt kan tas upp av marken i olika miljöer.

Hur ser våra förutsättningar ut idag?

De flesta konstruktioner som hanterar dagvatten är baserade på klimatförhållanden som idag är föråldrade. Underdimensionerade dagvattensystem i våra städer kommer inte att kunna hantera de förväntade ökningarna av extrema nederbörd. Att vattenavrinningen i urbana miljöer riskerar att förorenas innan det når grundvattnet gör det angeläget att vattnet renas innan det fyller hålrummen under jorden. Växande städer och klimatförändringar ställer krav på att vi anpassar vår samhällsutveckling för att möta framtidens behov.

Extrema nederbörd i form av skyfall väntas inträffa mer frekvent i takt med det varmare klimatet. Tidigare har Länsstyrelsen påtalat att det trots allt inte är rimligt att dagens dagvattensystem dimensioneras om – eftersom extrema nederbörd inträffar för sällan att det ska vara rimligt samhällsekonomiskt. Översvämningsrisker som kommer till följt av extrema nederbörd bör hanteras på markytan.

Så kan vi tillsammans nå miljömålet grundvatten av god kvalitet

Om man låter en hårdgjord yta vara genomsläpplig för nederbörd kan vattnet infiltreras direkt i stället för att bli kvarvarande på ytan. Det är det som utgör grundprincipen i en dränerande konstruktion. Den öppna beläggning infiltrerar vattnet som sedan magasineras och renas i förstärkningslagret innan det når dagvattensystemet. En av många fördelar med dränerande konstruktioner är att funktionen i området inte förändras.

Dränerande markstensbeläggning
Dränerande markstensbeläggning.
Gräsarmering
Gräsarmering.
  • → Beläggningen tillgodoser behovet av en yta med hög bärighet
  • → Förstärkningslagret är öppet och filtrerande – därför kan dagvatten tas till vara hållbart!
  • → Minskar föroreningshalter i dagvattnet innan det kommer i kontakt med grundvattnet
  • → Avlastar dagvattensystemen och efterliknar en naturlig grundvattenbildning
  • → Stora möjligheter till samspel med växter!

Genom att implementera konstruktionslösningen i planering och utveckling av städer och samhällen kan vi skapa nya förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering och därmed uppfylla miljömålet – grundvatten av god kvalitet. Grundvattnet är en förutsättning för vattenförsörjning. I Sverige har nederbörden redan ökat med 10% och även extrema väderhändelser kommer att öka. Behovet av att klimatanpassa dagvattenhanteringen är inte längre en fråga om hur – utan när. Kunskap finns!

Du kan bidra!

Genom att sprida kunskapen ännu mer kan du bidra till att kännedomen om dränerande konstruktionslösningar ökar. Dela, spara och berätta. Du kan också bidra genom att göra smarta val i din vardag för att nå miljömålet grundvatten av god kvalitet.

  • → Dosera lagom! När vi tvättar använder vi ofta mer tvätt- och sköljmedel än vad som egentligen är nödvändigt. Läs instruktionen innan du doserar.
  • → Sortera farligt avfall på miljöstationer eller återvinningscentraler.
  • → Lämna utgångna och oanvända mediciner till ett apotek.

Läs fler tips på hur du kan göra smarta val i vardagen som bidrar till ett renare grundvatten!

Innovation

Vi vill alltid hitta och skapa nya möjligheter. Med långsiktiga lösningar kan vi utveckla metoder och arbetssätt som är hållbara. Vi gör det tillsammans.